Vítajte

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva.
Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

Našou prioritou je :

1

diskrétnosť,

2

kvalitná práca,

3

a hlavne spokojnosť zákazníka.
     

Kontakt :

CENTAURES, s.r.o.
Hlbinná 1
821 06 Bratislava
phone: 02/45641365
fax:  02/45641366
e-mail: centaures@centaures.sk
 
Kontaktná osoba
Ing. Tomáš Jurek
phone: 0903 432 244
e-mail: tomasjurek@centaures.sk
     
 

Predtým než začneme s Vami spolupracovať

uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, kde budú presne stanovené podmienky spolupráce. Následne nám vo vopred dohodnutých intervaloch dodávate všetky potrebné doklady, ktoré zoradíme, zaúčtujeme a vytvoríme všetky dohodnuté výstupy. Ak pri spracovávaní účtovníctva narazíme na nezrovnalosti, tieto potom riešime buď telefonicky, emailom prípadne pri osobnom stretnutí. V rámci spolupráce taktiež realizujeme zasielanie výkazov na jednotlivé inštitúcie elektronicky (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad).

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- odoslanie daňového priznania na daňový úrad.

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

- vedenie hlavnej knihy
- vedenie analytickej evidencie
- vedenie účtovného denníka
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia DPH, daňové priznanie
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
- odoslanie daňového priznania na daňový úrad

Mzdy a personalistika

Mzdy a personálna agenda

- spracovanie miezd
- výplatné listiny
- potvrdenia o príjmoch
- výpočty nemocenských dávok
- evidencia dovolenky
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- podklady pre účtovníctvo
- mzdové a evidenčné listy
- prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne

Daňové priznanie

Spracovanie podkladov pre zostavenie daňových  priznaní

- Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
- Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
- Výpočet preddavkov na daň z príjmu
- Výpočet odloženej dane
- Výpočet splatnej dane
- Daň z pridanej hodnoty
- Daň z motorových vozidiel
- Daň zo závislej činnosti
- Daň z nehnuteľnosti

Evidencia majetku

- spracovanie pokladničných dokladov
- spracovanie pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene) 
- spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
- evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
- evidencia krátkodobého hmotného majetku

Zakladanie firiem

- založenie s.r.o.
- založenie a.s.
- zmeny v obchodných spoločnostiach

Cenník

Konečná cena je vždy výsledkom analýzy potrieb konkrétneho klienta, určuje sa na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb. V rámci spracovania účtovníctva je ekonomické poradenstvo bezplatné.

Cenník pre jednoduché účtovníctvo:
Spracovanie účtovníctva - základná paušálna sadzba: od 60 €/mes.

Cenník pre podvojné účtovníctvo:
Spracovanie účtovníctva - základná paušálna sadzba: od 120 €/mes.

Mzdy a personálna agenda: 10,€ /zamestnanec/mes.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov, vypracovanie účtovnej závierky, vrátane zákonom stanovených príloh:
Základná sadzba: od 60, € v jednoduchom účtovníctve a od 120, € v podvojnom účtovníctve.


Ceny sú uvedené bez DPH.

Po analýze Vašich predstáv dokážeme vytvoriť presnú cenovú kalkuláciu. Vaše požiadavky na cenové kalkulácie a bližšie informácie ohľadom účtovných služieb adresujte na e-mail: centaures@centaures.sk

(c) Advice, s.r.o.